Zásady ochrany osobných údajov

Všeobecné

Všetky pojmy použité v týchto Zásadách ochrany osobných údajov majú význam, ktorý im pripisuje zákon o ochrane osobných údajov a všeobecné nariadenie o ochrane údajov GDPR (v platnom znení: General Data Protection Regulation – GDPR).

Golden Tree d. o. o.  (ďalej len: „spoločnosť“) spracúva osobné údaje v súvislosti so službami, ktoré ponúka. Spoločnosť sa zaväzuje chrániť dôvernosť osobných údajov a súkromie používateľov svojich služieb prijatím vhodných organizačných a logicko-technických opatrení.

Spoločnosť nezodpovedá za správnosť, úplnosť a aktuálnosť údajov zadaných používateľmi. Spoločnosť neposkytuje údaje tretím stranám, s výnimkou zmluvných partnerov, s ktorými poskytovateľ uzavrel zmluvu o ochrane osobných údajov a ktorí sú zmluvne viazaní rovnakými normami ochrany osobných údajov ako spoločnosť.

Spoločnosť zhromažďuje osobné údaje v rámci Európskej únie a neexportuje ich do iných krajín.

Účel použitia

Osobné údaje zhromaždené prostredníctvom webových stránok prevádzkovaných spoločnosťou na účely uskutočnenia online nákupu sa používajú výlučne na účely vykonania a doručenia objednávky.

V prípade niektorých služieb (napríklad pravidelné zasielanie firemných noviniek alebo iné propagačné aktivity) spoločnosť zhromažďuje osobné údaje s výslovným súhlasom jednotlivcov. Súhlas môže fyzická osoba kedykoľvek odvolať v súlade s ustanoveniami týchto podmienok.

Súhlasom s uchovávaním, spracovaním a prenosom osobných údajov, účasťou na žrebovaní o ceny alebo prihlásením sa na odber informačného bulletinu prostredníctvom e-mailu jednotlivec oprávňuje spoločnosť ako správcu zhromažďovaných osobných údajov na spracovanie zhromaždených osobných údajov na účely výberu vzoriek, prieskumov a štatistického spracovania údajov, na zistenie využívania služieb, na prispôsobenie ponuky a segmentáciu, na prieskum trhu, na informovanie o ponukách, novinkách, výhodách a/alebo na zasielanie ďalších reklamných materiálov prostredníctvom e-mailu, telefónneho čísla (SMS) alebo aplikácií na okamžité zasielanie správ (napr. Viber, Whatsapp), informovanie používateľov o službách webového centra a spoločnosti Golden Tree d.o.o. a spriaznených osôb.

Doba skladovania

Ak spoločnosť spracúva osobné údaje na základe súhlasu, osobné údaje sa spracúvajú až do odvolania súhlasu žiadosťou o odstránenie osobných údajov z databázy.

Ak sa osobné údaje spracúvajú na inom právnom základe (napr. plnenie kúpnej zmluvy, zákonné ustanovenia), spoločnosť uchováva osobné údaje tak dlho, ako je to potrebné na dosiahnutie účelu, na ktorý boli údaje zhromaždené, alebo tak dlho, ako to vyžadujú v tom čase platné právne predpisy.

Postup pri uplatňovaní práv

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov alebo chcete uplatniť niektoré z nižšie uvedených práv týkajúcich sa vašich osobných údajov, kontaktujte nás na adrese: [email protected] alebo nám pošlite žiadosť poštou na adresu Golden Tree d.o.o., Alpská cesta 43, 4248 Lesce, Slovinsko.

Spoločnosť požiada dotknutú osobu o dodatočné informácie na účely spoľahlivej identifikácie v prípade uplatňovania práv týkajúcich sa osobných údajov a môže odmietnuť konať len vtedy, ak preukáže, že nemôže spoľahlivo identifikovať dotknutú osobu.

Spoločnosť sa zaväzuje odpovedať na žiadosť jednotlivca o uplatnenie niektorého z nižšie uvedených práv najneskôr do 30 dní. Ak nie je možné žiadosti vyhovieť v plnom rozsahu v stanovenej lehote, spoločnosť o tom informuje jednotlivca spolu s vysvetlením.

Právo na informácie

Máte právo byť informovaní o tom, ktoré vaše osobné údaje spoločnosť spracúva, na akom základe, na aký účel a ako dlho ich uchováva.

Právo byť zabudnutý

Ak si už neželáte, aby spoločnosť uchovávala a spracúvala vaše osobné údaje, a ak neexistujú iné zákonné dôvody na ich ďalšie uchovávanie, môžete spoločnosť kedykoľvek požiadať o vymazanie vašich osobných údajov.

Právo požiadať o opravu, vymazanie alebo podať sťažnosť

Môžete kedykoľvek požiadať o opravu alebo vymazanie svojich osobných údajov a podať sťažnosť na spracovanie vašich osobných údajov spoločnosťou prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v tejto časti podmienok.

Odber môžete kedykoľvek zrušiť prostredníctvom e-mailu: [email protected] alebo kliknutím na odkaz »Zrušiť odber tu/Odhlásiť sa z odberu«  na konci propagačných e-mailov.

Ak sa chcete odhlásiť z odberu príležitostných propagačných SMS správ, kliknite na odkaz v spodnej časti prijatej SMS správy. Budete presmerovaní na webovú stránku, kde môžete zadať svoje telefónne číslo alebo telefónne číslo, na ktoré už nechcete dostávať propagačné SMS správy. Po zadaní svojho telefónneho čísla kliknite na červené tlačidlo s nápisom „Odhlásiť“ a my odstránime vaše telefónne číslo z našej databázy príjemcov správ.

Registrovaní používatelia môžu kedykoľvek prestať používať internetový obchod a môžu zrušiť svoju registráciu. Urobia to tak, že oznámia zrušenie svojej registrácie písomným vyhlásením. Pred podaním vyhlásenia o zrušení registrácie musí používateľ zaplatiť spoločnosti všetky neuhradené záväzky vyplývajúce z nákupov uskutočnených v internetovom obchode. Spoločnosť bude chrániť dôvernosť osobných údajov a súkromie používateľov internetového obchodu v rozsahu týchto zásad ochrany osobných údajov, a to aj v prípade zrušenia registrácie.

Právo na prenositeľnosť

Dotknutá osoba môže požiadať sprostredkovateľa, aby jej poskytol osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.

Právo na súdnu ochranu a sankcie

Fyzická osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Úrad pre ochranu osobných údajov), ako aj právo na právne prostriedky nápravy proti rozhodnutiu dozorného orgánu alebo v prípade nečinnosti dozorného orgánu. V každom prípade vás žiadame, aby ste najprv využili svoje právo podať sťažnosť priamo spoločnosti, a to prostredníctvom vyššie uvedených kontaktných údajov.

Práva týkajúce sa automatizovaného spracovania

Subjekt údajov má právo nebyť predmetom opatrení vyplývajúcich výlučne z profilovania, analýzy alebo predpovedí s použitím automatizovaných prostriedkov spracúvania.  V takom prípade môže dotknutá osoba podať sťažnosť prostredníctvom vyššie uvedených kontaktných údajov.

Právo odvolať súhlas

Dotknutá osoba má právo odvolať súhlas s ďalším spracúvaním osobných údajov, ak je spracúvanie založené na súhlase (napr. v prípade prijímania reklamných oznámení).

Informácie o spoločnosti:

Golden Tree d. o. o.

Alpská cesta 43

4248 Lesce, Slovinsko

Registračné číslo: 6708501000.

IČ DPH: SI28639103 (sme daňoví poplatníci)

Spoločnosť je registrovaná na Okresnom súde v Kranji, Slovisnko, pod číslom SRG 2014/46021 zo 17. 10. 2014.

Základný kapitál: 7.500,00 EUR

Bankový účet vedený v Lon d.d. Kranj, Slovinsko

SI56 6000 0000 0453 449

Zásady ochrany osobných údajov boli aktualizované 26. 1. 2023.